News Update

News in Asia

เภสัชกรมีอำนาจในการควบคุมและปรับปรุงร่างกฎหมาย

คณะรัฐมนตรีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากที่เห็นในฟอรั่มล่าสุดซึ่งจัดขึ้น Suchita กล่าวว่ารุ่นปัจจุบันของยาเสพติดบิลจะไม่ให้การคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับคน ตามที่นายจารุวัฒน์กล่าวบิล ถ้าได้รับการอนุมัติ จะอนุญาตให้คนที่ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะกำหนดให้ยาเสพติดและทำให้ประชาชนมีความเสี่ยง เภสัชกรหลายคนสงสัยว่ากฎหมายยาเสพติด

ในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อปูทางให้ผู้ถือใบประกาศนียบัตรเป็นผู้กำหนดยาเสพติดที่ร้านสะดวกซื้อโดยไม่ต้องมีเภสัชกรระดับมืออาชีพ ประสิทธิ์วงษ์เกษมประธานสมาคมเภสัชกรรมขอนแก่นเข้าร่วมเภสัชกรจากโรงพยาบาลรัฐต่างๆเมื่อวานนี้เพื่อขอให้เภสัชกรมีอำนาจในการควบคุมและปรับปรุงร่างกฎหมาย


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*